Powered by Smartsupp

Pravidlá ochrany osobných údajov

v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (GDPR)

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu e-shop www.irpanel.sk je spoločnosť: IRpanel, s.r.o. IČ: 54320364, so sídlom: Železničná 207, 027 44 Tvrdošín, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: sro, vložka číslo: 78801/L, email: info@irpanel.sk, telefón: 0908859349, www.irpanel.sk, pretože spracúva osobné údaje dotknutých osôb, zákazníkov – fyzických osôb.

Tu opisujeme procesy o tom, ktoré osobné údaje dotknutých – fyzických osôb spracúvame, prečo, na akom právnom základe, ako ich získavame, používame, presúvame, zálohujeme, mažeme, na akú dobu a akým spôsobom ich chránime.

 

Definícia pojmov

Prevádzkovateľ podľa §31 je osoba, ktorá ako prvá získava a nakladá s osobnými údajmi, sama alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Prevádzkovateľ preberá údaje o dotknutej osobe.

Dotknutá osoba – fyzická osoba je osoba, ktorej sa osobný údaj týka, resp. jej rodinný príslušníci. Patria sem aj členovia občianskych združení a neziskových organizácií, darcovia, rodičia, právny zástupcovia, zamestnanci právnických osôb, a iní ktorí uvádzajú svoje osobné údaje alebo ich časť.

Záujemca je dotknutá fyzická osoba, ešte bez zmluvného vzťahu, ktorá poskytne svoje údaje emailom, chatom, telefonicky, osobne a požaduje informácie, odpovede, newsletter alebo si prezerá ponuku a plánuje využívať, kupovať, produkty prevádzkovateľa.

Zákazník je dotknutá fyzická alebo zamestnanec právnickej osoby, ktorá využíva, kupuje, produkty poskytované prevádzkovateľom v zmysle Obchodných podmienok.

Zamestnanec, kolega, brigádnik, dobrovoľník, SZČO je dotknutá fyzická osoba, ktorá poskytne svoje údaje na právnom základe pre pracovno-právny vzťah resp. iný zmluvný vzťah.

Oprávnená osoba je zamestnanec v pracovno-právnom alebo inom zmluvnom vzťahu, ktorý je poverený prevádzkovateľom spracúvať osobné údaje dotknutých osôb.

Zástupca je fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ písomne určil, a ktorá ho zastupuje, pokiaľ ide o jeho povinnosti.

Sprostredkovateľ, (resp. partner, poskytovateľ) podľa § 34 je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Subdodávateľ, resp. ďalší sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorý je na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverený spracúvaním osobných údajov.

Tretia strana je fyzická/právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov.

Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka.

Spracúvaním osobných údajov je vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, oprava alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, poskytovanie, sprístupňovanie/poskytnutie alebo zverejňovanie.

Užívateľský účet, osobný profil je časť e-shopu, kde si dotknutá osoba zapíše svoje osobné údaje, dáta potrebné pre realizovanie transakcie, kúpy / predaja produktov, a ku ktorému pristupuje cez jedinečné prístupové práva, ktoré obsahujú názov účtu, zvyčajne e-mail a vlastné heslo, a to cez webstránky / e-shop so zabezpečeným, šifrovaným protokolom HTTPS.

Informačný systém je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, písomne alebo elektronicky, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe.

Pseudonymizovanie osobného údaja je úkon, ktorým je osobný údaj upravený do takej podoby, napr. jedinečný KÓD, meno, iniciál priezviska, mesto / obec pobytu, v ktorej ho nemožno priradiť dotknutej osobe, ktorej sa týka.

Poskytovaním osobných údajov je odovzdávanie, prenášanie, kopírovanie osobných údajov tretej strane, ktorá ich ďalej spracúva.

Sprístupňovaním osobných údajov je oznámenie osobných údajov alebo umožnenie prístupu k nim príjemcovi, ktorý ich ďalej nespracúva.

Blokovanie Osobných údajov je dočasné alebo trvalé pozastavenie ich spracúvania, počas ktorého možno vykonať len operácie uložené Zákonom o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Profilovanie je forma automatizovaného spracúvania osobných údajov pozostávajúca z použitia osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

Cezhraničné spracúvanie osobných údajov – sa uskutočňuje v EÚ pri činnosti prevádzkarní prevádzkovateľa/ sprostredkovateľa vo viac ako jednom členskom štáte, pričom prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ sú usadení vo viac ako jednom členskom štáte; - ktoré sa uskutočňuje v EÚ v jedinej prevádzkarni prevádzkovateľa/ sprostredkovateľa v EÚ, ale ktoré ovplyvňuje/ ovplyvní dotknuté osoby vo viac ako jednom členskom štáte.

Záväzné vnútropodnikové pravidlá, smernice, je politika ochrany osobných údajov, ktorú dodržiava prevádzkovateľ/ sprostredkovateľ usadený na území členského štátu na účely prenosu alebo súborov prenosov osobných údajov prevádzkovateľovi/ sprostredkovateľovi v jednej alebo viacerých tretích krajinách v rámci skupiny podnikov alebo podnikov zapojených do spoločnej hospodárskej činnosti, (napr. Smernica o GDPR).

Porušenie ochrany osobných údajov je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim.

Prečo spracúvame osobné údaje

Získavanie niektorých osobných údajov je nevyhnutná požiadavka, ktorá je potrebná na zamýšľanie využitia služieb, produktov, uzatvorenie zmluvy alebo na plnenie zmluvy. V prípade, ak nám niektoré Vaše osobné údaje neposkytnete, nebude možné, aby sme Vám poskytli služby, produkty ponúkané našou spoločnosťou.

Osobné údaje spracúvame z týchto dôvodov:

 • Výber a Nákup produktov, tovarov a služieb. Pre úspešné vybavenie vašej žiadosti o informácie, objednávku, platbu, doručenie zásielky, vybavenie návrhu, sťažnosti, reklamácie zbierame a potrebujeme vaše osobné údaje. Obchodné podmienky sa riadia v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľky alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Vyplnením užívateľského účtu, osobný profil, „Môj účet“ nám poskytne osobné údaje a my vás môžeme ľahko informovať o tom, kedy vám bude objednávka, zásielka doručená. Vami zadané údaje pritom môžete kedykoľvek zmeniť, a to s výnimkou e-mailovej adresy, ktorá slúži pre prístup k vášmu užívateľskému účtu. Ak si už neželáte byť našim zákazníkom, môžete si užívateľský účet, profil úplne odhlásiť aj v zmysle Obchodných podmienok.
 • Ak si vytvoríte viac užívateľských profilov, v rámci ktorých uvediete rovnaké kontaktné údaje (napr. máte niekoľko účtov pre rôzne e-mailové adresy, ale telefónne číslo bude na všetkých účtoch rovnaké), nie je možné z technických dôvodov vykonať odhlásenia z odberu obchodných správ pre všetky užívateľské profily na základe automatizovaných procesov. Pre odhlásenie sa z odberu obchodných správ pre všetky užívateľské profily je potrebné, aby ste nás kontaktovali prostredníctvom e-mailu alebo infolinky na tel. čísle +421908859349. Prípadne nám môžete napísať cez kontaktný formulár.
 • Newsletter, E-mail marketing, Takto zhromaždené údaje na základe vášho Súhlasu, môžeme použiť aj na to, aby sme vám zaslali obchodné oznámenia šité na mieru v zmysle zákona č.351/2011, Z.z. o elektronických komunikáciách, (pozri: Aké máte práva).
 • Doručovanie tovaru, zásielky sa realizuje cez našich zmluvných partnerov – kuriérske služby. Z rovnakého právneho dôvodu vám ako našim zákazníkom môžeme zasielať emailové a SMS správy o stave vašej objednávky, polohe zásielky, predpokladanom termíne a mieste doručenia. Proti tomuto spracovaniu môžete namietať vznesením námietky, či podať žiadosť na e-mail.
 • Telemarketing: marketingové hovory vykonávame za účelom ponuky našich tovarov a služieb a s tým súvisiacej marketingovej komunikácie. Právnym titulom pre spracovanie vášho tel. čísla je buď váš súhlas, alebo aspoň náš oprávnený záujem na konvenčnom priamom marketingu. Proti tomuto spracovaniu môžete namietať vznesením námietky, či podať žiadosť na e-mail. (pozri: Aké máte práva).
 • Marketingové súťaže: v niektorých prípadoch môže byť výherca súťaže vyfotený, alebo identifikovateľný vo videu, a to najmä z dôvodu zvýšenia transparentnosti našich marketingových súťaží. Toto spracovanie osobných údajov vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva vo zvýšení vierohodnosti marketingových súťaží v očiach ostatných súťažiacich a vo zvýšení atraktivity týchto súťaží. Proti tomuto spracovaniu môžete namietať vznesením námietky, či podať žiadosť na e-mail.
 • Zlepšovanie našich služieb pomocou histórie vašich objednávok a správaniu na webe dokážeme ponúknuť relevantnejšie ponuky ďalšieho tovaru, napr. príslušenstvo k zakúpeným produktom. Na určitých miestach teda zobrazujeme také produkty, ktoré sú priamo pre vás a zodpovedajú vašim potrebám a záujmom. K optimalizácii prvkov na webe môžeme využívať aj nástroje pre testovanie rôznych variantov (tzv. A / B testovanie), Google Analytics, Facebook Analytics a pod. (pozri: Aké máte práva)
 • Zákaznícke hodnotenia tovaru a služieb po realizovaní kúpi produktu, môžete byť požiadaní o ich ohodnotenie. Hodnotenie je možné vložiť aj z vlastnej iniciatívy.
 • Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov, v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku. Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.

 

Informačná povinnosť spoločnosti vypracovaná v zmysle zákona o ochrane osobných údajov

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Spoločnosť IRpanel, s.r.o., IČO: 54320364, Železničná 207, 027 44 Tvrdošín (ďalej len „spoločnosť”) vystupuje pri spracúvaní osobných údajov svojich zamestnancov, klientov, zákazníkov alebo obchodných partnerov (ďalej len „dotknutá osoba“) ako prevádzkovateľ informačných systémov (ďalej len „IS“).

 

Právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb:

Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon o ochrane osobných údajov, osobitné právny predpisy a súhlas so spracúvaním osobných údajov, a to v závislosti od účelu spracúvania osobných údajov.

V prípade, ak účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov ustanovuje priamo vykonateľný akt Európskej únie, medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, zákon o ochrane osobných údajov alebo osobitný zákon je spoločnosť v zmysle zákona o ochrane osobných údajov oprávnená spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby.

Spoločnosť spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov alebo ich rozsah ustanovuje priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie, medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo tento zákon. Ak zoznam alebo rozsah osobných údajov nie je ustanovený, spoločnosť môže spracúvať osobné údaje len v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie ustanoveného účelu spracúvania pri dodržaní základných povinností podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť ďalej spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov ustanovuje osobitný zákon a to len v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje osobitný zákon. Spracúvané osobné údaje možno z informačného systému poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania, zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť, ako aj tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú, prípadne okruh príjemcov, ktorým sa osobné údaje sprístupňujú, ak zákon o ochrane osobných údajov neustanovuje inak.

Spoločnosť spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak:

 1. a) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby,
 2. b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby,
 3. c) predmetom spracúvania sú výlučne titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby bez možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie je určené výhradne pre potreby prevádzkovateľa v poštovom styku s dotknutou osobou a evidencie týchto údajov,
 4. d) sa spracúvajú osobné údaje, ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené; ten, kto tvrdí, že spracúva zverejnené osobné údaje, na požiadanie preukáže úradu, že spracúvané osobné údaje boli už zákonne zverejnené,
 5. e) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, pričom to neplatí, ak pri takomto spracúvaní osobných údajov prevažujú základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa tohto zákona.

Ak sa vzhľadom na účel spracúvania osobných údajov ustanovený v priamo vykonateľnom právne záväznom akte Európskej únie, medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, v zákone o ochrane osobných údajov a osobitnom zákone nedajú vopred konkrétne určiť jednotlivé osobné údaje, ktoré majú byť predmetom spracúvania, zoznam osobných údajov možno nahradiť rozsahom osobných údajov.

Spoločnosť je povinná pri takomto spracúvaní osobných údajov postupovať podľa zákona o ochrane osobných údajov okrem tých prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje na účely súdneho konania a v súvislosti s ním.

V prípade, ak sa na spracúvanie osobných údajov neuplatňuje zákon o ochrane osobných údajov, je spoločnosť ako prevádzkovateľ oprávnená spracúvať osobné údaje len so súhlasom dotknutej osoby.

Spoločnosť získava súhlas dotknutej osoby bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z právne záväzných aktov Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo zákona.

V prípade odmietnutia poskytnutia osobných údajov spoločnosti na účely potrebné pre poskytovanie služieb alebo napĺňanie zákonných povinností je spoločnosť oprávnená upozorniť dotknutú osobu s možnými následkami neposkytnutia osobných údajov.

Dotknuté osoby súhlasia s tým aby spoločnosť pri spracúvaní osobných údajov poverila takýmto spracúvaním sprostredkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje v mene spoločnosti. Po skončení účelu spracúvania osobných údajov spoločnosť tieto zákonne získané osobné údaje dotknutých osôb zlikviduje v lehote stanovenej platnými právnymi predpismi a v súlade s interným predpisom spoločnosti.

 

Účel spracúvania osobných údajov dotknutých osôb:

Spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie a poskytnuté osobné údaje považuje za dôverné.

Spoločnosť potrebuje pre kvalitné poskytovanie svojich služieb poznať niektoré osobné údaje dotknutých osôb a potrebuje ich poskytovať ďalším príjemcom za účelom plnenia si zákonných povinností a zabezpečovanie služieb najvyššej kvality.

Spoločnosť spracúva poskytnuté osobné údaje za viacerými účelmi.

Jednak ide o osobné údaje uchádzačov o zamestnanie a osobné údaje svojich zamestnancov na účely personálnej a mzdovej agendy, a s tým súvisiacich zákonných povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov.

Spoločnosť ďalej spracúva aj osobné údaje svojich klientov, zákazníkov a obchodných partnerov za účelom zabezpečovania svojej podnikateľskej činnosti s prihliadnutím na záujmy svojich klientov, zákazníkov a obchodných partnerov.

K spracúvaniu osobných údajov za iným účelom v spoločnosti nedochádza, čo znamená, že spoločnosť zhromažďuje, uchováva a spracúva len osobné údaje dotknutých osôb, ktoré potrebuje za účelom naplnenia svojich poskytovaných služieb. Poskytnuté osobné údaje sú prísne chránené proti zneužitiu zo strany tretích neoprávnených subjektov, a to prostriedkami zadokumentovanými v prijatom bezpečnostnom projekte a bezpečnostnej smernici v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb spoločnosť dodržiava základné povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúce z zákona o ochrane osobných údajov medzi ktoré patria aj nasledovné povinnosti.

Spoločnosť poskytnuté osobné údaje využíva vždy na vopred stanovený účel spracúvania, ktorý je jasný, vymedzený jednoznačne a konkrétne, pričom je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Spoločnosť vždy vymedzuje podmienky spracúvania osobných údajov tak, aby nedošlo k obmedzeniu práv dotknutej osoby ustanovených zákonom.

Spoločnosť získava len také osobné údaje dotknutých osôb, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.

Spoločnosť zabezpečuje, aby sa osobné údaje dotknutých osôb spracúvali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli vopred zhromaždené.

Spoločnosť ako prevádzkovateľ je povinná spracúvať len správne, úplne a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania. Nesprávne a neúplne osobné údaje je prevádzkovateľ povinný blokovať a bez zbytočného odkladu opraviť alebo doplniť, ak ich nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne, spoločnosť tieto osobné údaje zreteľne označí a bez zbytočného odkladu zlikviduje.

Spoločnosť zabezpečuje, aby osobné údaje dotknutých osôb boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu jednotlivých dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.

Spoločnosť predpísaným spôsobom zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil. Po skončení vymedzeného účelu je spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu a to na výskum alebo na účely štatistiky v ich anonymizovanej podobe. Takto spracúvané osobné údaje prevádzkovateľ nemôže použiť na podporu opatrení alebo rozhodnutí prijatých proti dotknutej osobe na obmedzenie jej základných práv a slobôd.

Sprostredkovatelia:

Spoločnosť neposkytuje Vaše osobné údaje tretím osobám v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov a za účelom ich zhromažďovania, v rozpore s Vašimi záujmami alebo pokynmi, a tretej osobe sú poskytované len v rámci uvedeného vyššie uvedeného účelu.

Spoločnosť pri svojich podnikateľských aktivitách spolupracuje s viacerými sprostredkovateľmi, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitných služieb, pričom tieto subjekty pri výkone svojej zmluvnej činnosti pre spoločnosť spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb.

Spoločnosť čestne vyhlasuje, že pri výbere jednotlivých sprostredkovateľov dbala na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť zároveň pri výbere vhodného sprostredkovateľa postupovala tak, aby nedošlo k ohrozeniu práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb.

Spoločnosť ako prevádzkovateľ uzatvorila so sprostredkovateľmi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov písomné zmluvy o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľmi, ktorých poverila spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb len v rozsahu, za podmienok a na účel dojednaný v zmluve a spôsobom podľa zákona o ochrane osobných údajov.

 

Rozsah a zoznam spracúvaných osobných údajov:

Spoločnosť spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu potrebnom na dosiahnutie stanoveného účelu. Ide o rozsah osobných údajov stanovených osobitnými právnymi predpismi alebo v rozsahu súhlasu dotknutej osoby na spracúvanie jej osobných údajov.

Spoločnosť spracúva iba osobné údaje, ktoré jej boli poskytnuté dobrovoľne a v nevyhnutnej miere samotnou dotknutou osobou. Poskytnutie osobných údajov spoločnosti nad rámec osobitných zákonov je pritom dobrovoľné.

Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov dotknutých osôb:

Spoločnosť spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb automatizovanými i neautomatizovanými prostriedkami spracúvania.

Spoločnosť spracúvané osobné údaje nezverejňuje, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu.

Spoločnosť nebude spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho výslovného súhlasu alebo iného zákonného právneho základu za iným účelom, ani vo väčšom rozsahu ako je uvedené v tejto informácii a evidenčných listoch jednotlivých informačných systémoch prevádzkovateľa.

 

Práva dotknutej osoby spojené so spracúvaním jej osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti vyžadovať:

 1. a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 2. b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa zákona o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 3. c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 4. d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7. g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak spoločnosť spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Vyššie uvedené práva dotknutej osoby podľa písmena e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti právo namietať voči:

 1. a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2. b) využívaniu osobných údajov uvedených v zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.

Podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, spoločnosť je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu spoločnosti, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má ďalej právo žiadať spoločnosť o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom spoločnosť je povinná žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba nemá toto právo len v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo:

 1. a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 2. b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je spoločnosť povinná odovzdať dotknutej osobe,
 3. c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať spoločnosti bez zbytočného odkladu.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla http://www.dataprotection.gov.sk.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví spoločnosť bezplatne.

Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví spoločnosť bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Spoločnosť je povinná písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov spoločnosť bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Spoločnosť Vás, ako dotknutú osobu týmto informovala o ochrane Vašich osobných údajov a poučila Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu tejto písomnej informačnej povinnosti.

 

Cookies podrobne

Stránky môžete používať a prehliadať bez toho, aby ste nás informovali o tom, kto ste a nemusíte nám poskytovať nejaké osobné údaje.

Cookies je malý textový súbor, ktorý vznikne navštívením každej stránke e-shopu. Cookies je uložené na pevnom disku vo vašom počítači a nie na stránke. Využívame a/ alebo nami poverené tretie strany cookies ako štandardný nástroj na ukladanie informácií o tom, ako sú naše stránky využívané. Dokážeme tak odlíšiť (nie však identifikovať) jednotlivých užívateľov od seba a prispôsobiť obsah konkrétnym preferenciám.

Používanie cookies vám prináša výhody, ako napríklad odstraňuje potrebu častého zadávania hesla počas jednej návštevy, a aby ste si nemuseli stále dookola nastavovať svoje preferencie, napr. nastavenie jazyka, v ktorom sa vám náš internetový obchod zobrazí, pomáhajú vám funkčné cookies. V takom prípade je vaše heslo vždy zašifrované. Používanie týchto cookies nie je nevyhnutné, ale výrazne vám spríjemní a uľahčí návštevu nášho internetového obchodu. Táto informácia nie je osobne identifikovateľná - inými slovami, cookies identifikujú váš počítač, nie vás osobne.

Používame cookies, aby náš internetový obchod fungoval správne, aby ste si mohli vytvoriť užívateľský profil, prihlásiť sa do neho, a aby ste mohli nakupovať tovar a služby. Bez nich by náš internetový obchod nemohol vôbec fungovať.

Pri vypnutých cookies nemusíte byť vždy schopní prezerať si určité časti stránky, ktoré by obohatili vašu návštevu, ani nebudete môcť sťahovať určité obsahy a/alebo zúčastňovať sa určitých transakcií na stránke.

Analytické cookies nám pomáhajú vylepšiť náš internetový obchod. Na našom e-shope sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii už nejde o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu používateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme len s cookies v anonymizovanej podobe. Preto nedokážeme z cookies zistiť, ako sa konkrétny užívateľ na našich stránkach e-shopu správal (aké stránky navštívil, aký tovar si prezeral a pod).

Poznatky z týchto cookies používame aj na reklamné účely, kedy vám na základe týchto údajov môžeme zobrazovať reklamu aj na cudzích webových stránkach, ktorú vo vzťahu k vám považujeme za relevantnú. Ak chcete mať kontrolu nad tým, aké vaše analytické cookies spracovávame, môžete použiť program od Google Analytics (spustiť z počítača).

Stránka môže používať aj inú technológiu, ktorá umožňuje našej spoločnosti zhromažďovať určité technické informácie, ako napríklad vašu adresu internetového protokolu (IP), druh operačného systému, ktorý používate na vašom počítači, druh internetového prehliadača a adresy iných prepojených stránok za účelom zlepšenia poskytovaných služieb.

 

Ako obmedziť alebo vypnúť cookies

Ak si neželáte dostávať cookies, alebo chcete byť upozornení o ich prijatí, môžete si tak nastaviť váš internetový prehliadač (napr. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome), v prípade že tento prehliadač dané nastavenia umožňuje. Ak však zakážete aj spracovávanie technických a funkčných cookies, znemožníte tým fungovanie niektorým funkciám, ktoré vám pomáhajú.

Spracovávanie analytických cookies z našej strany môžete mať ľahko pod kontrolou, ak budete používať tento prídavný program od Google Analytics (možno spustiť len z počítača). Vypnutím analytických cookies nám však bohužiaľ podstatne sťažíte zlepšovanie nášho internetového obchodu.

 

Informácie od tretích strán

Môžeme dostávať určité informácie o vás aj od tretích strán, napríklad keď používate autentifikáciu zo sociálnych sietí pre prihlásenie sa na túto webovú stránku alebo cez iné on-line zdroje údajov podľa pravidiel používania a spracovania takýchto informácií stanovených príslušným online zdrojmi údajov. Ak sú nejaké špeciálne kategórie údajov voľne k dispozícii alebo dostupné vo verejnej doméne, nebudeme mať v súvislosti s nimi nijakú povinnosť voči vám.

 

Mobilné zariadenia a lokalizačné služby

Ak vstupujete na naše e-shop stránky z telefónu, tabletu alebo podobného zariadenia, tak ich pre tieto prístroje optimalizujeme a môžeme spracovávať aj informácie o vašom mobilnom zariadení, napr. dáta o vašom mobilnom telefóne, prípadné záznamy o zlyhaní aplikácie a pod.. Vaše osobné údaje v takom prípade spracovávame obdobným spôsobom, ako v prípade prístupu z počítača.

Ak aplikácii v mobile, v tablete, v počítači povolíte používať lokalizačné údaje, môžeme používať aj polohy vášho prístroja k tomu, aby sme vám poskytli väčšie užívateľské pohodlie a relevantnejšie ponuky produktov a/alebo zobrazenie najbližšieho miesta na prevzatie zakúpenej zásielky.

Aplikácie môžu zhromažďovať presné umiestnenie vášho zariadenia, pomocou signálov GPS, senzorov zariadení, prístupových bodov WiFi, signálov Bluetooth, signálov majákov a potrieb mobilných veží, ktoré sa dajú použiť na odvodenie alebo odhadnutie presnej polohy alebo iných geografických údajov, údaje o polohe, a to v prípade, ak ste povolili lokalizačné služby pre mobilnú aplikáciu alebo webové stránky.

Môžete sa rozhodnúť zrušiť toto povolenie poskytovať túto informáciu iným, zmenou povolení a nastavení vo vašom mobilnom zariadení.

 

Naši poskytovatelia produktov, či služieb

Niektoré Vaše osobné údaje môžeme poskytovať tretím stranám, ktoré poskytujú služby našej spoločnosti. Zdieľame iba tie osobné údaje, ktoré naši poskytovatelia služieb nevyhnutne potrebujú na poskytovanie služieb. Využívame spoločnosti v zmysle samostatných zmluvných vzťahov, aby nám alebo v našom mene poskytovali produkty, ktoré nám pomáhajú prevádzkovať našu činnosť, ako sú:

 • poskytovanie služieb súvisiacich s tvorbou a prevádzkou e-shopu,
 • technologické služby (napr. správa IT koncových zariadení, správa výpočtovej techniky, správa serverovej infraštruktúry),
 • poskytovanie služieb webhostingu,
 • zabezpečovanie sledovania podozrivých operácií alebo detekčné služby,
 • na poskytovanie optimalizačných služieb,
 • na splnenie vašej objednávky, uskladnenie a doručenie zásielky,
 • na inkasovanie platby alebo vymáhanie pohľadávok,
 • spracovanie platieb kreditnými kartami,
 • na poskytnutie úveru, splátok, nájmu pre vás,
 • na posielanie pošty alebo e-mailov, SMS, chat, telemarketing, affilliate,
 • na účely týkajúce sa zamestnania a ľudských zdrojov,
 • na poskytovanie zákazníckeho servisu,
 • služby vedenia účtovníctva, evidencie obchodných prípadov, právne služby, iné služby.

Títo poskytovatelia produktov, služieb môžu na základe vzájomnej zmluvy využívať informácie, ktoré im poskytneme, iba na poskytovanie služieb pre nás alebo v našom mene a chrániť dôvernosť vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje, bez vášho súhlasu, neposkytneme do tretích krajín mimo európskej únie a tretím stranám bez zmluvného vzťahu s nami.

 

Používanie, zdieľanie a odovzdávanie údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, budú spracúvané v našich systémoch. Ak je to potrebné na plnenie našich zmluvných povinností voči vám, môžu byť vaše osobné údaje sprístupnené, zdieľané aj tretími stranami poskytujúcim produkty, služby v zmysle samostatných zmlúv o spracúvaní osobných údajov.

V týchto prípadoch odovzdávame, zdieľame vaše osobné údaje tretím stranám:

 • Na účely evidencie a zálohovanie užívateľských účtov nám realizuje poskytovateľ CMS, eshopu, zmluvný sprostredkovateľ spoločnosť EVici webdesign s.r.o., sídlo: Petra Bezruče 139, 747 91 Štítina, Czech Republic, IČO: 28598661, ktorý je zároveň oprávnený odovzdávať, zdieľať vaše osobné údaje aj cez tretie strany v zmysle samostatných zmlúv pre poskytovanie celkovej služby webstránky / e-shopu na www.irpanel.sk,
 • Doručenie tovaru realizuje nami zvolený dopravca pri objednávke produktu, potrebuje vaše údaje, aby vedel kam a komu konkrétne má tovar doručiť. Tieto údaje: meno, priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca - kuriér je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.
  • ReMax Courier Service, spol. s r.o., so sídlom Albína Brunovského 6, Bratislava 841 05, IČO : 35 825 456, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka č. 25438/B
  • Zaslat s.r.o. so sídlom Sukova 49/4, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 03672808, DIČ: CZ03672808, zapísaná v obchodnom registri mestského súdu v Prahe, spis 236113 C
  • Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČ 61329266, se sídlem Říčany u Prahy, Modletice 135, PSČ 25101, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52346
  • 123Kurier, s. r. o., Vojtaššákova 616, 027 44 Tvrdošín, Slovenská republika, IČO: 46598863, DIČ: 2023488610, IČ DPH: SK2023488610

 • Doručenie tovaru, ktorý pre nás uskladňuje zmluvný partner: ak si od nás objednávate tovar, ktorý sa nachádza v sklade nášho zmluvného partnera, musíme na dokončenie objednávky odovzdať vaše osobné údaje tomuto zmluvnému partnerovi, ktorý objednávku vybaví. Tieto údaje: meno, priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Tento zmluvný partner potom uvedené osobné údaje musí odovzdať dopravcovi, ktorý bude tovar doručovať, pretože inak by vám dopravca nebol schopný tovar doručiť. Ako zmluvný partner, ktorý pre nás skladuje tovar, tak i dopravca, sú vo vzťahu k osobným údajom, ktoré im odovzdávame, povinní tieto osobné údaje použiť len na účely skladovania / doručenia tovaru a potom ich bezodkladne zmazať.
 • Dropshipping – Vzhľadom na to, že ponúkame produkty našich partnerov, aby sme vám umožnili prístup k produktom alebo službám poskytovaným našimi partnermi alebo jeho dodávateľmi, odovzdávame, resp. zdieľame vaše osobné údaje v zmysle samostatných zmluvných podmienok. Ak ste uzatvorili zmluvný vzťah, objednali produkt, zároveň sme umožnili nášmu partnerovi alebo subdodávateľovi poslať e-mail, SMS alebo priamu komunikáciu s vami.
 • Na riešenie reklamácií a pre plnenie podmienok záruky, zákazníckej a technickej podpory alebo popredajného servisu môžeme odovzdať údaje: meno, priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, e-mail zmluvnému partnerovi.
 • Bankové účty: naša spoločnosť nezbiera bankové účty dotknutých osôb ale uchováva ich v bankových výpisoch pri identifikácii, párovaní obdržanej platby v zmysle vystavenej Faktúry, sumy, produktu, variab. symbolu alebo čísla objednávky.
 • Obchodné oznámenia: v prípade rozosielania obchodných oznámení, e-mailom, SMS správou, chatom, telemarketingom, affilliate partnerom môžeme využiť tretiu stranu v zmysle samostatnej zmluvy. Táto tretia strana je viazaná povinnosťou mlčanlivosti a vaše osobné údaje nesmie použiť na žiadny ďalší účel.
 • Štátne orgány: v prípade vymáhania našich práv môžu byť vaše osobné údaje odovzdané tretej strane advokátovi v zmysle samostatnej zmluvy, či splnomocnenia. Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci, určí povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje, musíme tak urobiť. •
 • Plnenie zákonných požiadaviek, prevencie podvodu a trestných činov. Pokiaľ to povoľujú príslušné zákony, môžeme vaše osobné údaje alebo špeciálne kategórie údajov o vás odhaliť, keď sme presvedčení, že odhalenie je nutné:
  • z hľadiska dodržania zákona alebo požiadaviek právnych predpisov,
  • na splnenie požiadaviek vládnych, administratívnych alebo právnych procesov, požiadaviek alebo nariadení (napríklad súdnych nariadení),
  • pri spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi vyšetrovacími orgánmi alebo na hlásenie činností, ktoré môžu porušovať zákon alebo požiadavky právnych predpisov,
  • na zabránenie alebo vyšetrovanie možného trestného činu (ako je podvod alebo krádež identity) alebo porušenia (podozrenia z porušenia) bezpečnosti alebo týchto Pravidiel ochrany osobných údajov,
  • na vymáhanie plnenia zmluvy,
  • na ochranu zákonných práv, webovej stránky, e-shopu alebo bezpečnosti našej spoločnosti a aj našich zamestnancov, partnerov a tretích strán.

 

Zabezpečenie osobných údajov

Záleží nám na ochrane vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Využívame primerané technické aj organizačné opatrenia.

Pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Všade v komunikácii medzi vaším zariadením a našimi e-shop servermi, napr.: „Môj účet“, používame šifrovanú zabezpečenú komunikáciu HTTPS protokol, resp. pre zasielanie dokumentov s osobnými údajmi používame zaheslované súbory a nezávislým kanálom, napríklad SMS, posielame heslo k dokumentom a rovnaký spôsob požadujeme od dotknutých osôb. Prihlasovacie údaje a všetky vaše dáta sú uložené len na serveroch v zabezpečených dátových centrách s obmedzeným, starostlivo kontrolovaným a auditovaným prístupom.

Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že spracúvanie osobných údajov bude zabezpečené hlavne nasledovným spôsobom:

 1. Osobné údaje sú získavané a spracúvané v súlade s právnymi predpismi pre všetky činnosti pre užívanie e-shopovej platformy na irpanel.sk.
 2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečí ochranu spracúvanie osobných údajov tak, aby nedošlo k neoprávnenému nebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu, či strate, neoprávneným prenosom, spracúvaním, a aby boli personálne, technicky a organizačne nepretržite po dobu spracúvania údaje zabezpečené všetky povinnosti prevádzkovateľa osobných údajov, vyplývajúce z právnych predpisov.
 3. Prevádzkovateľ, resp. aj zmluvní sprostredkovatelia, partneri zabezpečujú mlčanlivosť, integritu, dostupnosť a odolnosť informačných a hlavne digitálnych systémov, a služieb spracúvania, a včas obnovujú dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzických či technických incidentov.
 4. Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že spracúvanie a ochrana osobných údajov sa riadi pravidlami uvedenými v Smernici o GDPR a internými bezpečnostnými predpismi.
 5. K osobným údajom majú prístup iba Oprávnené osoby poverené Prevádzkovateľom a Oprávnené osoby poverené Sprostredkovateľom, partnerom, poskytovateľom a každá takéto osoba bude pristupovať k osobným údajom pod svojím jedinečným identifikátorom, prístupovými právami.
 6. Prevádzkovateľ aj ním Oprávnené osoby a zmluvní Sprostrekovatelia, partneri, poskytovatelia sa zaväzujú k mlčanlivosti a táto povinnosť bude trvať aj po ukončení pracovno-právneho nebo iného zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom.
 7. Prevádzkovateľ bude dotknutej osobe poskytovať ochotu a súčinnosť pri riešení žiadostí, námietok a práv dotknutej osoby, ak je to možné v súlade so zákonmi a predpismi.
 8. Prevádzkovateľ zabezpečí pre dotknutú osobu na jeho žiadosť presun osobných údajov, a ak im skončila oprávnená platnosť tak ich vymazanie.
 9. Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe súčinnosť a umožní audit, kontrolu spracúvania jeho osobných údajov.

Dotknutá osoba, zákazník, užívateľ stránok e-shopu sa zaväzuje neodkladne vykonať opravy osobných údajov na svojom užívateľskom profile, prípadne upozorniť Prevádzkovateľa na zmeny, chyby všetky jemu známe skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť riadne a skoré plnenie záväzkov Prevádzkovateľa v zmysle týchto pravidiel a Obchodných podmienok.

 

Ako dlho spracúvame vaše osobné údaje

Všeobecne vyhlasujeme, že budeme vaše osobné údaje spracúvať, zdielať spolu s našimi zmluvnými sprostredkovateľmi, partnermi, poskytovateľmi po dobu 1 až 5 rokov alebo do odvolania Súhlasu, resp. do vymazania dát, ktorým uplynula doba platnosti alebo zákonné a/ alebo oprávnené dôvody na ich uchovanie. Ak vzniknú dôvody nášho oprávneného záujmu, napr. pri podozrení zo zneužitia údajov, z podvodu a pod., bude nevyhnutné uchovať si osobné údaje na dlhšiu ako 5 rokov.

 • Ak ste nám udelili Súhlas, ktorým plánujete uskutočniť obchodnú transakciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané po dobu 3 až 10 rokov.
 • Ak ste prejavili Súhlas na odber newslettra, budú Vaše osobné údaje spracúvané najdlhšie na dobu 3 rokov.
 • Ak ste prejavili Záujem o zamestnanie, budú Vaše osobné údaje spracúvané najdlhšie na dobu 1 roka.
 • Vaše osobné údaje uvedené v užívateľskom profile budú spracúvané najdlhšie na dobu 1 roka po jeho zrušení. Následne budú údaje pseudonymizované a údaje o tom, z akého dôvodu bol užívateľský účet zrušený, či údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh bezpečne uložené na dobu do ich zmazania.

Vyhlasujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zmluvy medzi nami, Obchodných podmienok, musíme spracúvať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi, či v súlade s nimi, napr. u daňových dokladov je na dobu 10 rokov.

 

Aké máte práva

Všetky Vaše práva ochrany osobných údajov uvedené v tomto článku si môžete uplatniť zaslaním e-mailu, prípadne písomne na adrese: IRpanel, s.r.o., Železničná 207, 027 44 Tvrdošín.

Máte právo marketingovú komunikáciu, personalizáciu, automatizáciu, spracúvanie Vašich osobných údajov z našej strany:

 1. a) obmedziť v nastaveniach svojho profilu alebo
 2. b) priamo zakázať alebo zasielanie informácií z newsletter zrušiť odber alebo
 3. c) nás kontaktujete prostredníctvom e-mailu alebo na tel. čísle +421908859349. Prípadne nám môžete napísať cez kontaktný formulár.

Radi vám vyhovieme, ak je to možné v zmysle zmluvných vzťahov, platných zákonov a právnych nariadení.

Na Vaše požiadavky odpovieme, resp. budú vyriešené najneskôr do 1 (jedného) mesiaca od ich doručenia. Túto lehotu môžeme predĺžiť o ďalšie 2 (dva) mesiace, a to aj opakovane, ak ide o odôvodnený prípad a s ohľadom na komplexnosť a počet požiadaviek. O predĺžení lehoty budete informovaní.

 

Právo na opravu

Máte právo nás požiadať na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Toto právo môžete využiť osobne priamo v nastaveniach vášho užívateľského účtu, osobný profil v sekcii „Môj účet“ alebo e-mailom, prípadne písomne. Prípadne nám môžete napísať cez kontaktný formulár.

 

Právo na prístup k údajom

Máte právo nás požiadať o potvrdenie, prehľad o tom:

 1. či sa o vás spracúvajú osobné údaje,
 2. o aké údaje o ide, (ktoré)
 3. zdroje z ktorých pochádzajú,
 4. za akým účelom ich spracúvame, (prečo)
 5. o kategóriu týchto údajov,
 6. identifikáciu komu ich poskytujeme, zdieľame, odovzdávame, (komu)
 7. či boli prenesené do tretej krajiny,
 8. a informáciu o dobe uchovávania týchto osobných údajov. (na dobu)

Žiadosť môžete zaslať e-mailom alebo písomne, na adresu našej spoločnosti ako Prevádzkovateľovi a my Vám poskytneme Potvrdenie – kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame a to prostredníctvom e-mailu, ak nepožiadate o iný spôsob poskytnutia osobných údajov. Prípadne nám môžete napísať cez kontaktný formulár na našom webe www.irpanel.sk.

 

Právo na vymazanie údajov (právo na zabudnutie)

Máte právo nás požiadať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje v prípade, ak:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 3. ste vzniesli námietku proti spracovaniu osobných údajov a máte za to, že pri posudzovaní námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje váš záujem nad naším záujmom podľa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov;
 4. sa Vaše osobné údaje spracúvali nezákonne;
 5. Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky;
 6. ide o osobné údaje detí mladších ako 16 rokov.

 

Dávame Vám na vedomie, že vymazanie sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať, napr. Faktúry, či Dobropisy (na dobu 10 rokov). Ak vaše osobné údaje budeme potrebovať pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov, môže byť vaša žiadosť odmietnutá, napr. keď za vami evidujeme neuhradenú pohľadávku či v prípade prebiehajúceho reklamačného konania.

Dávame Vám do pozornosti, že informácie o vašej platobnej karte nie sú ukladané v našej spoločnosti, ale v platobnej bráne zmluvného poskytovateľa. Preto sa tieto dáta nedajú z našej strany vymazať a je potrebné kontaktovať platobnú bránu, cez ktorú ste platbu vykonávali.

Žiadosť môžete zaslať e-mailom alebo písomne, na adresu našej spoločnosti ako Prevádzkovateľovi, prípadne nám môžete napísať cez kontaktný formulár na našom webe www.irpanel.sk.

 

Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov

Máte právo nás požiadať, aby sme bez zbytočného odkladu zaujali stanovisko ku Vašej námietke:

 1. proti spracúvaniu osobných údajov, nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré naša spoločnosť vykonáva;
 2. proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, na účely marketingu, vrátane profilovania;
 3. ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Žiadosť môžete zaslať e-mailom alebo písomne, na adresu našej spoločnosti ako Prevádzkovateľovi, prípadne nám môžete napísať cez kontaktný formulár na našich webových stránkach www.irpanel.sk.

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade, ak:

 1. ste napadli správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. ste namietali voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

V prípade uplatnenia žiadosti o obmedzenie spracúvania, môžeme vaše osobné údaje spracovávať len s vaším súhlasom (s výnimkou uloženia či zálohy predmetných osobných údajov). Žiadosť môžete zaslať e-mailom alebo písomne, na adresu našej spoločnosti ako Prevádzkovateľovi, prípadne nám môžete napísať cez kontaktný formulár na našich webových stránkach www.irpanel.sk.

 

Právo na prenos osobných údajov

Máte právo nás požiadať, získať alebo zaslať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje sebe alebo ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám v tom bránili, ak:

 1. je spracúvanie osobných údajov založené na Vašom súhlase alebo na zmluve;
 2. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Žiadosť môžete zaslať e-mailom alebo písomne, na adresu našej spoločnosti ako Prevádzkovateľovi, prípadne nám môžete napísať cez kontaktný formulár na našich webových stránkach www.irpanel.sk.

 

Podanie sťažnosti

Máte právo podať sťažnosť podľa §99 Úradu pre ochranu osobných údajov, ak máte podnet, že vaše osobné údaje spracúvame protiprávne. Najprv by sme radi vyriešili vaše podozrenia, či nespokojnosť. Vaše podnety budeme riešiť e-mailom alebo na tel. čísle:+421 908 859 349, prípadne nám môžete napísať cez kontaktný formulár na našich webových stránkach www.irpanel.sk.

Prosíme, aby ste vyjadrili svoju žiadosť a jej predmet, otázky, námietky, sťažnosti, jasne, kde uvediete aj svoje meno, priezvisko, tel.č., e-mail, adresu bydliska, aby sme vám vedeli odpovedať v zákonnej lehote. Ďakujeme.

Dozorný orgán je nezávislý orgán verejnej moci zriadený členským štátom podľa čl.51 nariadenia Úradu pre ochranu osobných údajov, adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, Sekretariát úradu: +421 2 3231 3214;

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk; https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

Platnosť a účinnosť týchto pravidiel

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov vydal Prevádzkovateľ webových astránok / e-shopu www.irpanel.sk je spoločnosť IRpanel, s.r.o., IČO: 54320364, Železničná 207, 027 44 Tvrdošín

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov tvoria neoddeliteľnú súčasť Obchodných podmienok.

Ako Prevádzkovateľ vyhlasujeme, že Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme niekedy zmeniť alebo doplniť. Taká zmena alebo doplnenie sa nijakým spôsobom bez Vášho výslovného súhlasu nedotkne Vašich práv. Odporúčame Vám, aby ste pravidelne navštívili našu webstránku / e-shop a oboznámili sa s aktuálnou verziou týchto Pravidiel ochrany osobných údajov, avšak na podstatné zmeny Vás môžeme výraznejšie upozorniť, prípadne aj e-mailom. Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov vrátane internej Smernice o GDPR našej spoločnosti, ich súčastí sú platné a účinné od 01.01.2021, pričom sú k dispozícii elektronicky na: www.irpanel.sk v päte stránky kliknite na ochrana osobných údajov GDPR.